Dự án được thông qua tại Phiên họp lần thứ 7 của WESTPAC tổ chức tại Sabah, Malaysia năm 2008 và nhận được sự quan tâm rộng rãi của tất cả các nước thành viên.

Dự án do TS Suchana Chavanich của Thái Lan làm chủ nhiệm hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Đa dạng sinh học và phân loại sinh vật biển; Ảnh hưởng của sự làm xáo động và các yếu tố gây căng thẳng đến đa dạng sinh học; Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái.

image001

 

Mục tiêu:
1. Hiểu biết và cung cấp những cơ sở khoa học cho việc quản lý đa dạng sinh học;
2. Xây dựng kế hoạch quản lý và các chương trình giám sát đa dạng sinh học biển một cách hiệu quả giữa các quốc gia thành viên của WESTPAC;
3. Khuyến khích hợp tác nghiên cứu và trao đổi kiến thức giữa các quốc gia thành viên của WESTPAC.

Ban điều hành dự án

Chủ trì: TS. Suchana Chavanich

Đồng chủ trì: TS. Charoen Nitithamyong

Thành viên:
Trung Quốc: TS. Put O Ang, Jr
Indonesia: TS. Mujizat Kawaroe
Nhật Bản: TS. Toshio Furota, TS. Makoto Omori, TS. Shuhei NIshida
Hàn Quốc: TS. Yoon Lee, TS. Heung-Sik Park, TS. Youn-Ho Lee
Malaysia: TS. Zulfigar Yasin, TS. Aileen Tan Shau Hwai
Philippines: TS. Edgardo D. Gomez, TS. Benjamin Vellajo, Jr.
Singapore: TS. Beverly Goh, TS. Lik Tong Tan
Thái Lan: Niphon Phonsuwan, TS. Anchana Prathep, TS. Somchai Bussarawit
Việt Nam: TS. Võ Sĩ Tuấn

Các hạt động

Hội thảo

• Hội thảo WESTPAC về Dự án Đa dạng sinh học và bảo tồn biển ven bờ, Nha Trang, Việt Nam, 24/4/2014
• Hội thảo WESTPAC về Kỹ thuật phục hồi rạn san hô trong khu vực WESTPAC, Bangkok, Thái Lan, 21-23/9// 2012
• Hội thảo WESTPAC-PICES về Phương pháp khảo sát đánh giá nhanh để xác định những loài sinh vật biển ngoại lai (WESTPAC-RAS-III), Phuket, Thái Lan, 19–21/7/2011
• Hội thảo WESTPAC về Đa dạng sinh học và bảo tồn biển ven bờ, Busan, Hàn Quốc, 28/3/2011
• Hội thảo WESTPAC về Khảo sát đánh giá nhanh đa dạng sinh học biển và những loài sinh vật biển ngoại lai trong khu vực WESTPAC (WESTPAC-RAS-II), Bangkok, Thái Lan, 6–9/12/2010
• Hội thảo WESTPAC về Khảo sát đánh giá nhanh đa dạng sinh học biển và những loài sinh vật biển ngoại lai trong khu vực WESTPAC (WESTPAC-RAS-I), Bangkok, Thái Lan, 20–21/9/2010
• Họp nhóm biên tập WESTPAC về hiện trạng những loài sinh vật biển ngoại lai trong khu vực, Bangkok, Thái Lan, 28-29/3/2010
• Hội thảo WESTPAC Workshop về những loài sinh vật biển ngoại lai và việc quản lý chúng trong khu vực WESTPAC, Bangkok, Thái Lan, 4-5/6/2009

Đào tạo

Khóa đào tạo quốc tế về sử dụng bền vững và bảo tồn các hệ sinh thái biển: Phân loại san hô mềm, Phuket, Thái Lan

Xuất bản

• Xuất bản Báo cáo về hiện trạng các loài sinh vật biển ngoại lai trong khu vực Tây Thái Bình Dương (Report on the Current Status of Marine Non-Indigenous Species in the Western Pacific Region) tháng 12 năm 2010.

Tải báo cáo tại đây: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001922/192295e.pdf 

Báo cáo và tài liệu của dự án tham khảo tại đây: http://iocwestpac.org/coastal-marine-biodiversity/567.html