Đề tài do Viện Hải dương học chủ trì thực hiện trong năm 2014 với kinh phí do Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp.
Mục tiêu của đề tài:
- Nhằm cung cấp danh mục về thành phần loài và bộ sưu tập cá biển khai thác thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ làm cơ sở xây dựng bộ atlas cá vùng biển Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững, phát triển ngành địa phương.
- Làm cơ sở cho IOC Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi sinh vật biển, nâng cao vị thế IOC Việt Nam.
Các kết quả chính của đề tài:
Về khoa học:
+ Đã sưu tập được bộ mẫu vật và hình ảnh cụ thể về 200 loài cá thường gặp thuộc 16 bộ, 69 họ, 127 giống và 25 loài cá quý hiếm thuộc 20 giống, 16 họ, 11 bộ ở vùng biển Nam Trung Bộ.
+ Xây dựng 2 bộ sưu tập hình ảnh màu của 200 loài cá thường gặp và 25 loài cá quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ. Hình ảnh cá được xử lý và trình bày dưới dạng 2 poster.
Về ứng dụng:
+ Bộ tiêu bản mẫu vật cá biển phục vụ cho công tác trưng bày giới thiệu về đa dạng sinh học ở biển, giúp cho các nhà khoa học, sinh viên, học sinh đến nghiên cứu, tham quan và học tập.
+ Bộ Posters hình ảnh các loài cá biển là tài liệu tốt phục vụ công tác giảng dạy trong các trường học. Đây cũng là nguồn tư liệu quý cho các nhà quản lý thủy sản, các ngư dân ở các địa phương ven biển trong công tác giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
+ Là tư liệu cần thiết cho công tác biên soạn bộ Atlas về cá ở vùng biển Nam Trung Bộ và vùng biển Việt Nam.
Hiện tại, 2 bộ sưu tập hình ảnh màu của 200 loài cá thường gặp và 25 loài cá quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ được trưng bày tại Bảo tàng Hải dương học.

ca01

ca02