Tài liệu Cuộc họp Nhóm tư vấn của WESTPAC 2016, Yogyakarta, Indonesia, 13-15/01/2016: http://iocwestpac.org/calendar/689.html