Tài liệu Khóa tập huấn của WESTPAC về Phân loại Sứa hộp (Box Jellyfish) vùng biển Đông Ấn Độ Dương và Vịnh Thái Lan, Phuket, Thái Lan, 13-17/6/2016: http://iocwestpac.org/calendar/693.html