Báo cáo của Diễn đàn các Viện trưởng, Hội nghị Khoa học Quốc tế IOC/WESTPAC lần thứ 9, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, 22-25/4/2014 (tiếng Anh): Xem tại đây