Báo cáo tóm tắt Hội nghị Khoa học Quốc tế IOC/WESTPAC lần thứ 9, Nha Trang, Khánh Hòa, 22-25/4/2014 (tiếng Anh), xem tại đây