Dự án được bắt đầu thực hiện từ năm 2008 nhằm nghiên cứu biến đổi của các tai biến thiên nhiên trên biển, bao gồm cả bão, nước dâng do bão, nước biển dâng và HAB trong khu vực Tây Thái Bình Dương trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu đang ấm lên.

Chủ trì dự án là GS. Fangli Qiao, Trung Quốc. Dự án đã thực hiện một số chuyến khảo sát:

Chuyến thứ nhất trong thời gian từ 15/6-4/7/2009.

Chuyến thứ hai được thực hiện trong thời gian từ 21/10-25/11/2010, khu vực khảo sát từ 7-15 vĩ độ bắc, 111-118 độ kinh đông, thực hiện những quan trắc về vật lý, sinh học và hóa học tại 32 trạm quan trắc. Thành viên tham gia chuyến khảo sát từ các viện nghiên cứu của Cục Hải dương Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các nhà khoa học từ Thái Lan và Indonesia.

Chuyến thứ ba được thực hiện từ tháng 10-11/2011, 35 nhà khoa học từ 8 viện nghiên cứu của Cục Hải dương Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các nhà khoa học từ Thái Lan và Indonesia, thực hiện những quan trắc về vật lý, khí tượng, sinh học và hóa học tại 27 trạm quan trắc trong khu vực giữa Biển Đông.