Mục tiêu nhằm đẩy mạnh phát triển công nghệ năng lượng tái tạo từ biển và tăng cường xây dựng năng lực của các nước thành viên trong khu vực Tây Thái bình dương, bao gồm những sản phẩm sau:

Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ năng lượng tái tạo từ biển với mức độ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bao gồm cả các mục tiêu và hoạt động kèm theo;

Báo cáo hàng năm về tiến độ thực hiện dự án trong khu vực nhằm cung cấp thông tin cơ bản, xác định những khó khăn thách thức, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên; và

Đề xuất những dự án thử nghiệm trong khu vực về phát triển công nghệ năng lượng tái tạo từ biển, đóng vai trò như là nền tảng học hỏi và hợp tác, và đem lại lợi ích chung cho tất cả các nước thành viên.

image006