Báo cáo về hiện trạng các loài sinh vật biển ngoại lai trong khu vực Thái Bình Dương (tiếng Anh), xem tại đây