category category Tin tức

Trong hoàn cảnh khó khăn của UNESCO, UBQG UNESCO Việt Nam vẫn có những hoạt động sôi nổi và có nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2017.

Ngày 19/1/2018 tại Hà Nội, UBQG UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và định hướng năm 2018.

anh 1 HNTK unesco 2017

Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng, năm 2017 là năm nhiều khó khăn với tổ chức UNESCO. Tuy nhiên, Việt Nam đã đảm nhiệm tốt vai trò thành viên tại Hội đồng Chấp hành và Uỷ ban Di sản thế giới, triển khai có “ấn tượng” đợt vận động cho Ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO. UBQG UNESCO Việt Nam đã tổ chức, triển khai nhiều sự kiện lớn, đầu việc gia tăng đột biến, củng cố, tăng cường và đưa quan hệ Việt Nam – UNESCO đi vào chiều sâu; Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm thành lập UBQG UNESCO Việt Nam và đánh giá chỉ ra những định hướng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – UNESCO trong thời gian tới; UBQG UNESCO Việt Nam chủ động đề xuất chuỗi sự kiện mang tính quốc tế nhằm kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất”.

UBQG UNESCO Việt Nam đã bảo vệ, vận động thành công việc UNESCO công nhận 2 di sản văn hoá phi vật thể Đại diện của nhân loại “Bài Chòi Trung Bộ” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Ngoài ra, UBQG UNESCO Việt Nam đã vận động thành công để UNESCO công nhận hồ sơ Châu bản Triều Nguyễn là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới – MOW (năm 2014, Châu bản Triều Nguyễn đã được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương),..

Về Giáo dục, UBQG đã tập trung hỗ trợ Việt Nam đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, hướng tới xây dựng xã hội học tập, hoà nhập, sáng tạo và bền vững. Hội thảo “Phát triển giáo dục STEM cho trẻ em gái tại Việt Nam; “Công nhận văn bằng giáo dục đại học; Hội thảo quốc gia “Củng cố mạng lưới các trường liên kết của UNESCO là 3 Hội thảo chủ chốt trong năm 2017 góp phần thực hiện Nghị quyết TW 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Về Khoa học Tự nhiên, UBQG đã hỗ trợ các địa phương xây dựng và quản lý 9 khu vự Dự trữ sinh quyển tại các tỉnh thành nhằm thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, thiết lập quy hoạch và bảo tồn tạo nên sự cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên,..

Về Văn hoá, UBQG đã thể hiện tốt vai trò thành viên của Việt Nam tại các công ước mà Việt Nam tham gia như Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hoá thiên nhiên thế giới, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, Công ước 2005 về đa dạng các biểu đạt văn hoá,...UBQG đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Hạ Long, chuẩn bị làm việc với Phong Nha Kẻ Bàng để tổ chức Hội thảo tăng cường công tác bảo tồn và quản lý di sản. UBQG cũng đang tiếp tục thúc đẩy việc Chính phủ cho phép gửi báo cáo tóm tắt Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang, Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà để đưa vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới; đã xây dựng hồ sơ Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam để ghi danh vào Danh sách di sản phi vật thể đại diện nhân loại,...

anh 2 HNTK unesco 2017

UBQG chuẩn bị làm việc với Phong Nha Kẻ Bàng để tổ chức Hội thảo tăng cường công tác bảo tồn và quản lý di sản

Về Thông tin Truyền thông, các hoạt động, chương trình, dự án lớn của UNESCO, hoạt động của các tiểu ban thuộc UBQG đã được tuyên truyền rộng rãi. Đào tạo cán bộ, phóng viên báo chí cũng như thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các danh hiệu di sản. Xây dựng và nộp hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” để UNESCO xem xét công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Về Khoa học xã hội, Hội thảo “Tăng cường dịch vụ xã hội bao trùm ở Việt Nam” đã đưa ra được các chính sách quản lý biến đổi xã hội phù hợp,...

Bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn mà UBQG phải đối mặt như việc Mỹ quyết định rút khỏi UNESCO tác động không nhỏ tới các hoạt động của Tổ chức UNESCO cũng như liên quan tới UBQG UNESCO Việt Nam; Nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn của các cán bộ phụ trách còn khiêm tốn vì kiêm nhiệm nhiều việc; Công tác phối hợp tiểu ban chuyên môn dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế.

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu, khó khăn, thuận lợi của UBQG UNESCO Việt Nam trong năm 2017, đại sứ Phạm Vinh Quang xác định những phương hướng mới trong năm 2018 như: Duy trì và tiếp tục củng cố mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO, tăng cường phối hợp các tiểu ban trong UBQG; Kết nối giáo dục Việt Nam với giáo dục thế giới; Hỗ trợ các địa phương làm hồ sơ di sản, bảo tồn, phát huy và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học; Tăng cường quảng bá về UNESCO tới cộng đồng; Quan tâm triển khai việc xây dựng và phát triển mạng lưới quốc gia Công viên địa chất toàn cầu,..

Theo: http://vietnamnet.vn/vn/