category category Tin tức

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức - Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (GIZ/MCRP) và Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tổ chức “Hội thảo về giải pháp, cách tiếp cận tổ chức lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Kiên Giang, ngày 8/7/2020.

Hội thảo đã trao đổi, thảo luận về giải pháp, cách tiếp cận tổ chức lập quy hoạch, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của các bên liên quan tham gia trong quá trình lập quy hoạch, bao gồm sự tham gia của các Bộ, ngành và địa phương có biển; các tổ chức xã hội; tổ chức nghề nghiệp; các tổ chức kinh tế và cộng đồng dân cư ven biển là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quy hoạch. Các giải pháp cụ thể được đề ra tại hội thảo:

VASI 1

- Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để các bên liên quan tham gia xây dựng nội dung, tham gia ý kiến, giám sát hoạt động Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Đây là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

- Các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển cần phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và tổ chức tư vấn lập quy hoạch phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch. Đề xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập quy hoạch.

- Mặt khác, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân liên quan trong cần phát huy vai trò, trách nhiệm đã được pháp luật quy định trong việc tham gia ý kiến, giám sát hoạt động quy hoạch ngay từ giai đoạn lập nhiệm vụ, trình xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

- Cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để các bên liên quan nắm rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, tham gia ý kiến, giám sát hoạt động Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Hội thảo này là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là khu vực có sự giao thoa giữa hệ sinh thái biển và đất liền, tập trung đông dân cư, với nhiều loại hình kinh tế và hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên đồng thời chịu nhiều tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chính vì vậy, sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là chính quyền các địa phương có biển và người dân tại địa phương này là những nhân tố vô cùng quan trọng cho sự thành công của Quy hoạch vì sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Nguồn: Trích baotainguyenmoitruong.vn